Kako povećati prinose u ekološkoj

Pitate se kako povećati prinose u ekološkoj proizvodnji? Poljoprivrednici koji preskaču gnojidbu ili je ne odrade dovoljno stručno zapravo smanjuju svoje prinose i dugoročno štete kulturama, pogotovo ako se radi o višegodišnjim nasadima.

 

Na tržištu ima velik izbor gnojiva, i dobrih i loših.

U tvrtki Bioinput d.o.o. struka je na prvom mjestu. Pravovremenom primjenom gnojiva te pravilnim izborom istih znatno se smanjuje cijena inputa i povećava prinos.

Pitate se kako povećati prinose u ekološkoj gnojidbi? To možete postići gnojidbom koja je:

  • stručna – odraditi kemijsku analizu tla te pri izboru gnojiva uzeti u obzir količine hranjiva u tlu (mikro i makro elemenata), pH, organsku masu, starost nasada i specifičnosti podneblja
  • pravovremena – dati biljkama određena hranjiva u onom trenutku kad joj je to potrebno i kada ih može usvojiti
  • ciljana – poznavati specifične potrebe svake kulture

Povećanje otpornosti biljaka na stres!

Grena gnojiva koja imaju u paleti proizvoda jedina na tržištu sadrže sveobuhvatnu hranidbu. Osim samih makroelemenata N, P, K, Mg,S i C, jedina sadrže mikroelemente (B, Fe, Mn, Zn, Cu), aminokiseline (koje su sastavni dio proteina), huminske i fulo kiseline te karboksilne kiseline. Važnost aminokiselina je višestruka. Neke djeluju na veću rezistentnost biljaka na abiotske stresne situacije, druge kao rezerva dušika, treće na proliferaciju korijena ili kao prekursori hormona, četvrte na razvoj korijena te imaju još mnogo različitih uloga u biljci i kao takve su nezamjenjive i nužne.
Fulvo kiseline i huminske kiseline usporavaju procese mineralizacije te poboljšavaju zračni režim u tlu, te su zahvaljujući njima hranjiva u tlu dugotrajnija i ne dolazi do ispiranja. Gnojiva nesporno djeluju na regeneraciju i poboljšanje stanja zemljišta, pa tako i na povećanje plodnosti.

Svi proteini su sastavljeni od aminokiselina, koje su najbolji izvor organskog dušika. Slobodne aminokiseline omogućavaju trenutno oslobađanje organskog dušika, a peptidi i denaturirani proteini omogućavaju dugotrajno, sporo oslobađanje (2-6 mjeseci).

Folijarne prihrane tijekom vegetacije dobivaju sve veću važnost. Folijarna hranjiva mogu djelomično smanjiti upotrebu peletiranih gnojiva. U ponudi sva su folijarna gnojiva napravljena prema najnovijim standardima, obogaćena algama, organskom masom, hranjivima te mikro elementima u kelatnom obliku, dakle potpuno iskoristiva biljkama.

 

Zeolit stimulira rast korijena

U ponudi također imaju i vrhunski poboljšivač tla Zeolit koji svojim sastavom povoljno djeluje na režime u tlu, stimulira rast korijena, regulira pH te smanjuje količinu potrebnih peletiranih gnojiva.

Vrlo je važno čitati sastav nekog gnojiva jer ćete samo tako imati potpunu informaciju što sve dobivate za svoj novac.

Obzirom da je početak ožujka, poseban je značaj na peletiranim gnojivima za osnovnu gnojidbu, ili prihranu ukoliko je osnovna gnojidba napravljena u jesen. Folijarne prihrane čuvamo za vrijeme kada će temperature biti iznad 10 stupnjeva te kada će biljke imati dovoljno lisne mase da ih usvoje.
U tablici pogledajte ponudu gnojiva Bioinputa. Sva su gnojiva namijenjena ratarskim, voćarskim, povrtnim i vinogradarskim kulturama.

Tablica 1. Ponuda Bioinput gnojiva

Lyso amin Dušično gnojivo sa aminokiselinama za prihranu i jačanje otpornosti na stres (N 8% + 14% slobodnih aminokiselina). Ratarstvo, voćarstvo i povrćarstvo.
Green code Klorofil A i B, Fe, Mn, Mo i B. Za zelenu boju povrća, pogotovo u zimi.
Borox (B 11%) Bor u kombinaciji sa zelenim algama. Prije cvatnje i za bolju apsorpciju kalcija. Voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo.
Micro MZ Mangan za produkciju proteina, cink za produkciju auksina. Zlatni delišes ima velike potrebe za ovim gnojivom.
Mikroorganizmi Preparat na bazi Bacillus-a i Sacharomyces-a koji utječu na obrambene funkcije same biljke stvarajući ravnotežu u tlu i oko same biljke. Ima popratno fugicidno i baktericidno djelovanje.
Alge plus 100% alge. Za kondiciju biljke, ojačavanje i smanjivanje osjetljivosti na bolesti.
Kappabios Gnojivo NK 3:6, biološkog porijekla. Za navodnjavanje i folijarnu prihranu.
Azobios Organsko gnojivo na bazi dušika (N 7%) i organskog ugljika (C 22%)
Vinasse Team F Organsko NPK (5:0,5:5) gnojivo dobiveno od melase. Za navodnjavanje.
Idrogrena Biostimulator sa 3% dušika i aminokiselina koji utječe na rast korijenovog sustava te ojačava biljku tako da utječe na stvaranje fitoaleksina čime biljka postaje otpornija na bolesti.
Idrogrena energy Univerzalno dušično gnojivo sa aminokiselinama koje sadrži mikroelemente Ca, Fe, Zn i B. Vrlo važan u proizvodnji svih kultura.
Furia Organo-mineralno gnojivo NK (3:10) sa fulvo i huminskim kiselinama.
Biotech 3.10.5 S + 2 MgO Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Grena life 4.6.10 + 2 MgO Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Gran semina 4.10.0. + Zn Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Fertigrena 3.8.8.+ 10 CaO Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Biosprint kalcij 9:1:1 +6 CaO Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Olivo special 9:1:1 + 6 CaO Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline.
Grena super 3.2.1 + 30 S Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Za alkalna tla.
Grena super 3.2.1. + 5 Fe Peletirano NPK gnojivo sa makro elementima, mikro elementi, aminokiseline, huminske i fulvo kiseline. Za alkalna tla s nedostatkom željeza.

Gnojiva su u skladu sa Uredbom EZ 834/2007 te Uredbom EZ 889/2008. Sva su upisana na Ministarstvo Italije i dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Za više informacija o pripravcima u ekološkoj proizvodnji, obratite se tvrtki BIOinput na jedan od niže navedenih kontakata.

Autori: Martina Borić, Željko Markušić,