Opis

Gnojivo sa 8% dušika i 14% slobodnih aminokiselina. Važnost ovog proizvoda je u velikom sadržaju slobodnih aminokiselina L-konfigurcije. Aminokiseline su sastavni dio proteina koji su pak sastavni dio svake stanice te je njihova važnost u tome što svaka ima funkciju u razvoju biljke, dok nedostatak ima nepovoljno djelovanje na razvoja biljaka. Proizvod se koristi u svim stresnim uvjetima za biljku kao suša, nedostatak vlage, pretjerano visoke temperature, uključujući intenzivan vegetativan i generativan porast. Koristi se prskanjem u koncentraciji od 0,3-0,4 %. Navodnjavanjem u količini od 20 litara nakon cvatnje. Nakon mraza u kombinaciji sa Alga plus u koncentraciji od 0,3 %. Bitno je što prije nasad poprskati kombinacijom kako bi štete nastale od mraza bile što manje. Barem 2-3 puta u vegetaciji.